REGULAMIN BIZUMANIA.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową bizumania.pl jest Anna Kwiatkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Thema Solutions Anna Kwiatkiewicz, ul. Świerzawska 1/201, 60-321 Poznań, NIP: 9721144656, REGON: 369627492, zwanym w dalszej części Regulaminu „BIZUMANIA”.
 2. Platforma handlowa działająca pod domeną internetową bizumania.pl służy do zawierania umów najmu biżuterii na czas określony drogą elektroniczną.
 3. Warunki świadczenia usług za pośrednictwem platformy handlowej działającej pod domeną internetową bizumania.pl oraz związanie z nim prawa i obowiązki BIZUMANII oraz Użytkowników określają postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących BIZUMANII majątkowych praw autorskich.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej działającej pod domeną internetową bizumania.pl w wersji elektronicznej.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz pobrania treści niniejszego regulaminu na swoje urządzenie, a także dokonania jego wydruku.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy Wypożyczenia.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Abonament – opłacone prawo do wypożyczania Biżuterii przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy od dnia aktywacji kodu. Szczegółowe postanowienia Regulaminu w zakresie w jakim dotyczy on świadczenia usług w ramach Abonamentu zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. BIZUMANIA – właściciel internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową bizumania.pl, o którym mowa w pkt I. 1. niniejszego regulaminu, prowadzący i zarządzający Platformą.
 3. Biżuteria – przedmiot Umowy Wypożyczenia
 4. Cena Wypożyczenia – zależna od Okresu Wypożyczenia opłata, którą Użytkownik zobowiązany jest zapłacić BIZUMANII w wykonaniu Umowy Wypożyczenia.
 5. Całkowita Cena Wypożyczenia – Cena Wypożyczenia wraz z Kosztami dostawy.
 6. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Kaucja zwrotna – zwrotna opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz BIZUMANII na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
 10. Koszty dostawy – całkowity koszt dostawy zamówionej Biżuterii do Użytkownika oraz jej dostawy zwrotnej do BIZUMANII.
 11. Oferta – propozycja zawarcia umowy najmu Biżuterii skierowana do Użytkownika.
 12. Okres Wypożyczenia – czas trwania Wypożyczenia określany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy Wypożyczenia, przy czym minimalny czas trwania Wypożyczenia wynosi trzy dni robocze. Dostawa Biżuterii realizowana jest w pierwszym dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, w godzinach 9:00 – 20:00, za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub paczkomatów InPost. Odbiór biżuterii jest realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub paczkomatów InPost, w ostatnim dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, w godzinach 9:00 – 20:00. Późniejszy odbiór Biżuterii może wynikać jedynie z przyczyn leżących po stronie BIZUMANII lub GLS. W przypadku zwrotu biżuterii za pośrednictwem paczkomatów InPost, klient zobowiązany jest umieścić paczkę w paczkomacie w ostatnim dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, do godziny 14:00.
 13. Platforma – internetowa platforma handlowa działająca pod domeną internetową bizumania.pl.
 14. Regulamin – ogólne warunki korzystania z Platformy zawarte w niniejszym dokumencie.
 15. Rejestracja – założenie konta na Platformie w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 16. Umowa Wypożyczenia – umowa najmu w rozumieniu art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) zawierana pomiędzy BIZUMANIĄ i Użytkownikiem na Okres Wypożyczenia.
 17. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy BIZUMANIĄ i Użytkownikiem z chwilą założenia przez Użytkownika konta na Platformie, wskutek której Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę.
 18. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę.
 19. Wypożyczenie – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy BIZUMANIĄ i Użytkownikiem na skutek zawarcia Umowy Wypożyczenia.
 20. Zamówienie – rezerwacja Biżuterii na określony przez Użytkownika Okres Wypożyczenia dokonana na podstawie Umowy Wypożyczenia.

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez BIZUMANIĘ jest założenie konta na Platformie.
 2. Założenie konta na Platformie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z BIZUMANIĄ.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez BIZUMANIĘ poprzez zalogowanie się na konto, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. W celu Wypożyczenia wybranej przez Użytkownika Biżuterii dokonuje on jej Zamówienia poprzez wykonanie następujących czynności:
  1. wskazanie Okresu Wypożyczenia w elektronicznym kalendarzu wyświetlającym się na stronie internetowej wybranej Oferty,
  2. naciśnięcie przycisku „Wypożycz” znajdującego się na stronie internetowej wybranej Oferty,
  3. podanie danych do formularza rejestracyjnego służącego do założenia konta na Platformie bądź logowania,
  4. wybór formy płatności Kaucji zwrotnej oraz Całkowitej Ceny Wypożyczenia,
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i ich akceptacji,
  6. zatwierdzenie Zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” i wyrażenie zgody na skutek w postaci utraty prawa do odstąpienia od Umowy Wypożyczenia z chwilą doręczenia Biżuterii,
  7. dokonanie płatności Kaucji zwrotnej oraz Ceny Wypożyczenia.
 6. Użytkownik powinien dokonać płatności Całkowitej Ceny Wypożyczenia w ciągu 2 godzin od złożenia Zamówienia i Kaucji zwrotnej najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy.
 7. Brak opłacenia Kaucji zwrotnej i Całkowitej Ceny Wypożyczenia we wskazanych powyżej terminach skutkuje anulowaniem zamówienia.

REJESTRACJA

 1. W celu założenia konta na Platformie Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez:
  1. wypełnienie formularza danych dostępnego na stronie internetowej Platformy,
  2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz polityki prywatności
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług świadczonych poprzez Platformę oraz że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 3. Na podany w formularzu adres e-mail BIZUMANIA przesyła potwierdzenie rejestracji na Platformie.
 4. Po założeniu konta na Platformie Użytkownik ma możliwość w szczególności:
  1. zmiany swoich danych,
  2. zmiany hasła,
  3. usunięcia konta.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

 1. Platforma czynna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Użytkownikowi Zamówienie wybranej Biżuterii w każdym czasie, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Zamówienie wybranej Biżuterii jest równoznaczne z zawarciem Umowy Wypożyczenia.
 3. Przedmiotem Umowy Wypożyczenia jest Biżuteria wraz z opakowaniem o cechach i wyglądzie określonych w Ofercie.
 4. Stronami Umowy Wypożyczenia są BIZUMANIA i Użytkownik.
 5. Poprzez zawarcie Umowy Wypożyczenia BIZUMANIA zobowiązuje się oddać Użytkownikowi do używania Biżuterię na Okres Wypożyczenia, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić BIZUMANII Cenę Wypożyczenia.
 6. Umowa Wypożyczenia zawierana jest z chwilą zatwierdzenia Zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz wyrażenia zgody na skutek w postaci utraty prawa do odstąpienia od Umowy Wypożyczenia z chwilą doręczenia Biżuterii.
 7. Po dokonaniu Zamówienia BIZUMANIA wysyła potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji.
 8. Jeżeli treść wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia nie jest zgodna ze złożonym Zamówieniem, Użytkownik powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym BIZUMANIĘ, wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.
 9. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia Biżuterii w dacie maksymalnie do 6 miesięcy przed planowaną dostawą.

CENA WYPOŻYCZENIA

 1. Ceny widniejące w Ofertach określają Cenę Wypożyczenia Biżuterii na jednodniowy Okres Wypożyczenia. Chyba, że użytkownik zdefiniował inny zakres dat w filtrze wyszukiwania. W takiej sytuacji ceny widniejące w Ofertach określają Cenę Wypożyczenia Biżuterii na zdefiniowany przez użytkownika Okres Wypożyczenia. Podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Cena Wypożyczenia zmienia się wraz z długością Okresu Wypożyczenia.
 3. Cena Wypożyczenia nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik informowany jest o Kosztach dostawy, który zostanie doliczony do Ceny Wypożyczenia.
 5. Całkowitą Ceną Wypożyczenia, wiążącą BIZUMANIĘ i Użytkownika, jest Cena Wypożyczenia z dnia złożenia Zamówienia wraz z Kosztami dostawy.
 6. Informacja na temat Całkowitej Ceny Wypożyczenia oraz wysokości Kaucji zwrotnej niezbędnej do realizacji Zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie po dokonaniu zamówienia wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.
 7. Zwrócenie Biżuterii przez Użytkownika przed upływem Okresu Wypożyczenia nie uprawnia go do otrzymania zwrotu części Ceny Wypożyczenia w wysokości odpowiadającej niewykorzystanemu okresowi.

KAUCJA ZWROTNA

 1. W celu realizacji Zamówienia Użytkownik dokonuje płatności Kaucji zwrotnej, której wysokość zależy od wartości rynkowej zamawianej Biżuterii.
 2. Wysokość Kaucji zwrotnej wskazana jest w Ofercie.
 3. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym BIZUMANIĘ.
 4. W razie uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania w Okresie Wypożyczenia BIZUMANIA będzie uprawniona do zatrzymania części Kaucji zwrotnej odpowiadającej wysokości szkody wynikającej z uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania.
 5. BIZUMANIA prześle Użytkownikowi na jego adres e-mail podany przy dokonywaniu rejestracji informacje o fakcie ujawnienia uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania w Okresie Wypożyczenia, w razie potrzeby przedstawiając dokumentację fotograficzną obrazującą uszkodzenia, oraz o podstawach określenia wysokości szkody, nie później niż w terminie 14 dni po dokonaniu dostawy zwrotnej Biżuterii na rzecz BIZUMANII, wyznaczając Użytkownikowi termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do przedstawionych informacji.
 6. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zastrzeżeń co do faktu uszkodzenia Biżuterii lub jej opakowania lub co do rozmiaru określonej szkody ocena wysokości szkody będzie dokonywana przez niezależnego specjalistę prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie wytwarzania i naprawy wyrobów jubilerskich.
 7. Utrata lub całkowite zniszczenie Biżuterii przez Użytkownika, skutkować będzie zatrzymaniem Kaucji zwrotnej przez BIZUMANIĘ.
 8. Jeżeli szkoda wynikająca z utraty lub całkowitego zniszczenia Biżuterii będzie przewyższała wartość Kaucji zwrotnej, BIZUMANIA będzie uprawniona do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 9. BIZUMANIA dokonuje zwrotu Kaucji zwrotnej lub odpowiedniej jej części przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik.

KODY RABATOWE I ICH UŻYCIE

 1. Kody rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 2. Kody rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie w ramach jednego lub wielu zamówień w zależności od typu kodu.
 3. Kod rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kodu rabatowego.
 4. Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kodów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kodów rabatowych.

KARY UMOWNE

 1. W przypadku opóźnienia w dostawie zwrotnej Biżuterii na rzecz BIZUMANII wynikającej z naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z pkt XIV.5. lub XI.5. Regulaminu, Użytkownik zapłaci BIZUMANII karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionej Biżuterii widocznej w ofercie na stronie Portalu w dacie złożenia Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie zwrotnej Biżuterii na rzecz BIZUMANII.
 2. BIZUMANIA będzie uprawniona do zaspokojenia kar umownych, o których mowa w pkt IX.1. Regulaminu z Kaucji zwrotnej wpłaconej przez Użytkownika do wyczerpania wysokości Kaucji zwrotnej.
 3. W przypadku opóźnienia w dostawie Biżuterii na rzecz Użytkownika i nieskorzystania przez Użytkownika z prawa wypowiedzenia Umowy Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w pkt XII.5.(i). Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do żądania zapłaty przez BIZUMANIĘ kary umownej w wysokości 1% wartości zamówionej Biżuterii widocznej w ofercie na stronie Portalu w dacie złożenia Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie Biżuterii na rzecz Użytkownika w okresie, na który złożono Zamówienie. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku, gdy BIZUMANIA poinformuje Użytkownika o braku dostępności zamówionej Biżuterii i zaproponuje Użytkownikowi dostarczenie Biżuterii podobnej do zamówionej.
 4. Obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt IX.1. oraz w pkt IX.3. Regulaminu nie uchybia możliwości dochodzenia naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez którakolwiek ze stron.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać płatności Całkowitej Ceny Wypożyczenia i Kaucji zwrotnej:
  1. przelewem online za pośrednictwem platformy imoje.pl,
  2. kartą płatniczą Visa i Mastercard,
  3. przelewem pay-by-link,
  4. płatnością Blik.
 2. Rodzaje kart Visa i Mastercard, którymi można dokonać płatności Całkowitej Ceny Wypożyczenia i Kaucji zwrotnej wskazane są na stronie internetowej Platformy.
 3. Dokonanie płatności kartą płatniczą wymaga jej ważności na terytorium Polski.
 4. Płatność kartą płatniczą powinna być dokonana w terminie ważności określonym na karcie.
 5. BIZUMANIA zobowiązuje się wykorzystywać dane użytkowników kart płatniczych wyłącznie w celu rozliczenia transakcji płatniczych w związku z świadczeniem usług na łamach BIZUMANIA.PL.
 6. Płatności z wykorzystaniem Systemu Blik polegają na umożliwieniu BIZUMANII przyjmowania Transakcji Blik od Użytkowników, którzy korzystają z urządzeń zainstalowaną aplikacją obsługującą System Blik.

DOSTAWA I ODBIÓR BIŻUTERII

 1. General Logistics Poland - GLS
  1. Dostawa zamówionej Biżuterii do Użytkownika oraz jej odbiór dokonywane są przez przedsiębiorcę świadczącego usługi kurierskie General Logistics Systems (GLS) na zlecenie BIZUMANII.
  2. Kurier GLS wydaje zamówioną Biżuterię osobie wskazanej przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
  3. Dostawa Biżuterii realizowana jest w pierwszym dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, w godzinach 9:00 – 20:00.
  4. Odbiór Biżuterii realizowany jest w ostatnim dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, w godzinach 9:00 – 20:00. Późniejszy odbiór Biżuterii może wynikać jedynie z przyczyn leżących po stronie BIZUMANII lub GLS.
  5. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy i odbiory nie są realizowane. Ewentualne odstępstwa od zapisów Regulaminu dotyczących dni i godzin dostaw i odbiorów mogą zostać indywidualnie ustalone między Użytkownikiem a Bizumanią.
  6. Użytkownik odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Biżuterii od momentu jej dostawy przez kuriera GLS do momentu jej odbioru przez kuriera GLS.
  7. Użytkownik w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia stanu Biżuterii w obecności kuriera GLS i w razie zastrzeżeń co do stanu pudełka / opakowania / Biżuterii, spisywany jest protokół.
  8. W przypadku określonym w pkt 7 powyżej Użytkownik może przyjąć Biżuterię lub odstąpić od Umowy Wypożyczenia.
  9. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
 2. Paczkomaty InPost
  1. Dostawa zamówionej Biżuterii do paczkomatu wskazanego przez Użytkownika oraz jej zwrot do dowolnego, wskazanego przez Użytkownika paczkomatu obsługiwane są przez przedsiębiorcę świadczącego usługi paczkomatowe InPost na zlecenie BIZUMANII.
  2. Użytkownik odbiera zamówioną biżuterię we wskazanym przez siebie paczkomacie.
  3. Dostawa Biżuterii realizowana jest w pierwszym dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, w godzinach 9:00 – 20:00.
  4. Zwrot Biżuterii dokonywany jest w ostatnim dniu roboczym czasu trwania Wypożyczenia, bezpośrednio przez Użytkownika do dowolnego paczkomatu do godziny 14:00.
  5. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy i zwroty nie są realizowane. Ewentualne odstępstwa od zapisów Regulaminu dotyczących dni i godzin dostaw i zwrotów mogą zostać indywidualnie ustalone między Użytkownikiem a Bizumanią.
  6. Użytkownik odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Biżuterii od momentu odbioru jej z paczkomatu do momentu zwrotu do paczkomatu.
  7. Użytkownik w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia stanu Biżuterii i w razie zastrzeżeń co do stanu pudełka / opakowania / Biżuterii, ma możliwość zainicjowania procedury reklamacyjnej podczas procesu odbioru Przesyłki Paczkomatowej ze skrytki w Paczkomacie i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.
  8. W przypadku określonym w pkt. 7 powyżej Użytkownik może przyjąć Biżuterię lub odstąpić od Umowy Wypożyczenia.
  9. Opcja dostawy i zwrotu paczkomatem InPost dostępna jest dla zamówień, których wartość biżuterii nie przekracza 4500 pln, ze względu na ubezpieczenie.

CZAS TRWANIA UMOWY WYPOŻYCZENIA

 1. Umowa Wypożyczenia jest zawierana na czas oznaczony.
 2. Zawarcie Umowy Wypożyczenia następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika Zamówienia.
 3. Umowa Wypożyczenia trwa przez cały Okres Wypożyczenia. Rozwiązuje się ona z chwilą odebrania przez kuriera GLS Biżuterii od Użytkownika w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia lub umieszczenia w paczkomacie Inpost Biżuterii w ostatnim dniu Okresu Wypożyczenia przez Użytkownika.
 4. Nie jest możliwe przedłużenie Okresu Wypożyczenia.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. nie otrzymał Biżuterii w dniu rozpoczynającym Okres Wypożyczenia,
  2. Biżuteria jest uszkodzona, o czym nie został poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 6. BIZUMANIA może wypowiedzieć Umowę Wypożyczenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Umowy Wypożyczenia, w szczególności:
  1. nie dokonał opłaty Całkowitej Ceny Wypożyczenia i Kaucji zwrotnej w wyznaczonym terminie,
  2. oddał Biżuterię do używania osobie trzeciej bez wymaganej zgody BIZUMANII,
  3. dokonał w Biżuterii zmian lub ulepszeń bez wymaganej zgody BIZUMANII.

PRAWA I OBOWIĄZKI BIZUMANII

 1. BIZUMANIA oświadcza, że:
  1. ma tytuł prawny do oferowanej poprzez Platformę Biżuterii,
  2. stan techniczny Biżuterii i opakowania jest zgodny z Ofertą.
 2. BIZUMANIA zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi wybraną Biżuterię bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dotyczące wyglądu Biżuterii i opakowania oraz zauważonych uszkodzeń należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie internetowej Portalu).
 3. Jeśli BIZUMANIA nie może dostarczyć wybranej przez Użytkownika Biżuterii, może, za zgodą Użytkownika, dostarczyć inną Biżuterię w tej samej ilości i o tej samej jakości (tzn. biżuterię podobną). W takiej sytuacji Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli Użytkownik zaakceptuje dostarczenie Biżuterii podobnej do zamówionej , której Cena Wypożyczenia będzie niższa od już zapłaconej, wówczas różnica w cenie zostanie mu zwrócona.
 4. Wraz z Biżuterią BIZUMANIA przekaże Użytkownikowi materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem przedmiotu Umowy Wypożyczenia, a także udzieli mu informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z przedmiotu Umowy Wypożyczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do używania Biżuterii zgodnie z umową i jej przeznaczeniem.
 2. Użytkownik nie może czyścić Biżuterii oraz dokonywać napraw na własną rękę pod rygorem konieczności zwrotu wartości Biżuterii.
 3. Użytkownik nie może zmienić przeznaczenia Biżuterii.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do oddania Biżuterii w podnajem ani do umożliwienia bezpłatnego używania Biżuterii przez osoby trzecie bez zgody BIZUMANII.
 5. Wraz z upływem Okresu Wypożyczenia Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie oddać BIZUMANII Biżuterię w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia.
 6. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Biżuterię w takim samym opakowaniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Użytkownik będący Konsumentem, lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dokonania Zamówienia odstąpić od Umowy Wypożyczenia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku doręczenia Użytkownikowi Biżuterii. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpiło już po faktycznym wydaniu Biżuterii do dostarczenia Użytkownikowi, Użytkownik pokrywa bezpośredni koszt jej zwrotu do BIZUMANII.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem na adres e-mail kontakt@bizumania.pl
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu
 4. BIZUMANIA niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wypożyczenia umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał już płatności Całkowitej Ceny Wypożyczenia i Kaucji zwrotnej, BIZUMANIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. BIZUMANIA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Wypożyczenia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy przed upływem 14 dni od dokonania Zamówienia BIZUMANIA dostarczyła Użytkownikowi Biżuterię.
 9. Użytkownik jest informowany w trakcie dokonywania Zamówienia o skutku, o którym mowa w pkt 8 powyżej. Wyrażenie zgody na wystąpienie tego skutku warunkuje skuteczne dokonanie Zamówienia.
 10. W przypadku poinformowania Użytkownika drogą mailową o braku dostępności zamówionej Biżuterii i zaoferowaniu Biżuterii podobnej do zamówionej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania tejże informacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Brak zajęcia stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody na wypożyczenie Biżuterii podobnej do zamówionej w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Użytkownikowi informacji o braku dostępności zamówionej Biżuterii, będzie skutkować anulowaniem zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Użytkownika.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zamówionej Biżuterii oraz realizacji Zamówienia należy składać na adres e-mail kontakt@bizumania.pl
 2. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Użytkownik podaje:
  1. numer zamówienia,
  2. opis podnoszonych zastrzeżeń,
  3. żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. BIZUMANIA rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili jego przesłania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wystarczających informacji do jego rozpatrzenia, BIZUMANIA zgłosi się o ich uzupełnienie. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie od momentu przesłania dodatkowych informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana stosownie drogą e-mail.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BIZUMANIA do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie BIZUMANII o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez BIZUMANIĘ na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorce o uprawnieniach konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Wypożyczenia.
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a BIZUAMNIĄ.
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a BIZUMANIĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

REZYGNACJA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik, który założył konto na Platformie, może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik składa oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@bizumania.pl.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, BIZUMANIA niezwłocznie przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie jego otrzymania.
 4. BIZUMANIA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik, w przypadku zmiany danych wymaganych do założenia konta na Platformie, nie dokonał ich aktualizacji,
  2. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy.
 5. Oświadczenie BIZUMANII o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłane jest Użytkownikowi na jego adres e-mail podany przy dokonywaniu Rejestracji lub Rejestracji Uproszczonej.
 6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z usunięciem konta na Platformie.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. adres poczty e-mail.
 2. BIZUMANIA zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. BIZUMANIA informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Platformy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej na stronie WWW oraz w aplikacji, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

ZMIANA REGULAMINU

 1. BIZUMANIA może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XXII Regulaminu, który dotyczy Użytkowników niebędących Konsumentam lub Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta i i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących wypożyczalnie Biżuterii lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez BIZUMANIĘ wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowach zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a BIZUMANIĄ lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez BIZUMANIĘ dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, BIZUMANIA udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników którzy zawarli Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i BIZUMANIĘ Umów przed zmianą Regulaminu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta
 2. BIZUMANII przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Wypożyczenia zawartej z Użytkownikiem niebędącym konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Wypożyczenia w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do BIZUMANII.
 3. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta BIZUMANIA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Wypożyczenia.
 4. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta BIZUMANIA może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy BIZUMANIĄ, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BIZUMANII.
 6. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta BIZUMANIA może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2019 r.
 2. Umowy zawierane przez BIZUMANIĘ zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Wypożyczenia następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Biżuterię specyfikacji Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu.
 5. BIZUMANIA zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://bizumania.pl/regulaminy/regulamin
 7. BIZUMANIA informuje, że korzystanie z Portalu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.

KORZYSTANIE Z BIŻUTERII W RAMACH ABONAMENTU

Załącznik nr 2 do regulaminu wypożyczalni BIZUMANIA.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 2. Do wypożyczania Biżuterii w ramach Abonamentu stosuje się postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem postanowień szczególnych wynikających z Załącznika nr 2. II. DEFINICJE Abonament – opłacone z góry prawo do wypożyczania Biżuterii przez okres odpowiadający rodzajowi Abonamentu opisanemu w Ofercie, aktualnej na dzień zawarcia na odległość umowy sprzedaży Abonamentu, dostępnej na platformie internetowej https://bizumania.pl/abonament, obowiązujące od dnia aktywacji Kodu. Abonent – osoba, która wykupiła Abonament poprzez platformę internetową www.bizumania.pl Kod aktywacyjny – ciąg 9 cyfr i liter (w formacie XXX-XXX-XXX) wysyłany na adres e-mail wskazany przez Abonenta podczas realizacji transakcji zakupu Abonamentu. Oferta – wykaz aktualnie obowiązujących rodzajów Abonamentu, zawierający informację na temat długości trwania Abonamentów, możliwej do wypożyczenia Biżuterii w ramach danego rodzaju Abonamentu oraz ich łącznej ceny wraz z podatkami. Użytkownik Abonamentu – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę w ramach Abonamentu w wyniku rejestracji i użycia Kodu aktywacyjnego. Voucher- dokument potwierdzający zakup Abonamentu, wysyłany na adres e-mail Abonenta po zaksięgowaniu się należności tytułem zakupu Abonamentu. III. RODZAJE ABONAMENTÓW 1. Rodzaje aktualnie dostępnych Abonamentów wyszczególnione są w Ofercie dostępnej na platformie internetowej https://bizumania.pl/abonament 2. W Ofercie dostępne są następujące informacje na temat rodzajów Abonamentu: a) czas trwania Abonamentu, b) wartość Biżuterii, która może zostać wypożyczona w ramach danego rodzaju Abonamentu; c) liczba możliwych wypożyczeń w ramach danego Abonamentu; d) dostępne promocje w ramach danego rodzaju Abonamentu na inne usługi BIZUMANII. 3. Zawarcie na odległość umowy sprzedaży Abonamentu stanowi akceptację Oferty zawierającej szczegółowe informacje na temat danego rodzaju Abonamentu, dostępnej na platformie internetowej www.bizumania.pl i obowiązującej na dzień zawarcia na odległość umowy sprzedaży Abonamentu. IV. WARUNKI ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z ABONAMENTU 1. Warunkiem zakupu Abonamentu jest wybór kafelka wskazującego na konkretny rodzaj Abonamentu na platformie https://bizumania.pl/abonament i kliknięcie przycisku Kup, a następnie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i przejście do płatności. 2. Z Abonamentu może korzystać osoba, która go wykupiła (Abonent) bądź inna osoba, której Abonent przekaże Kod aktywacyjny i która to w ten sposób stanie się Użytkownikiem Abonamentu. 3. W formularzu zakupu Abonamentu, Abonent wskazuje swój adres e-mail, na który zostanie przesłany Voucher z Kodem aktywacyjnym. 4. Voucher z Kodem aktywacyjnym zostanie wysłany na wyżej wskazany adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu się należności z tytułu dokonanego zakupu Abonamentu. 5. W formularzu zakupu Abonamentu, Abonent może wybrać opcję wysyłki kurierskiej Vouchera w formie kuponu upominkowego na adres wskazany w formularzu zakupu. Koszty wysyłki kurierskiej pokrywa Abonent. 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Abonamentu jest rejestracja Abonenta lub Użytkownika Abonamentu na platformie www.bizumania.pl oraz jednorazowe wpisanie Kodu aktywacyjnego. 7. Raz wpisany Kod aktywacyjny powoduje, że Abonament zostaje przypisany do osoby, która go aktywowała i nie może zostać przeniesiony na inną osobę. 8. Od dnia aktywacji Kodu, Voucher staje się imienny. 8. Od momentu wpisania Kodu aktywacyjnego, Użytkownik Abonamentu może wypożyczać Biżuterię zgodnie z Regulaminem. V. WARUNKI WYPOŻYCZANIA BIŻUTERII W RAMACH ABONAMENTU 1. Z Abonamentu może korzystać tylko jedna osoba, która wpisała Kod aktywacyjny. Nie jest dopuszczalne wypożyczanie Biżuterii przez inną osobę niż osoba, która dokonała aktywacji Kodu bądź dla innej osoby niż ta, która dokonała aktywacji Kodu. 2. Kod aktywacyjny musi zostać użyty najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania Vouchera drogą mailową lub kurierem, jeśli Abonent wybrał taką opcję wysyłki. Okres Abonamentu liczony jest od dnia aktywacji Kodu. 3. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę. 4. Nie ma możliwości dopłaty do Vouchera w celu wypożyczenia Biżuterii o wartości wyższej niż ta, która przypisana jest do konkretnego wariantu Abonamentu. 5. Użytkownik Abonamentu nie uiszcza kaucji zwrotnej na rzecz BIZUMANII na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii. Jednakże Użytkownik Abonamentu ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Biżuterii. W tym przypadku BIZUMANIA będzie uprawniona do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych. VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ABONAMENTU NA WYPOŻYCZANIE BIŻUTERII 1. Abonent będący Konsumentem lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta , który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera drogą mailową może odstąpić od umowy sprzedaży Abonamentu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie nie jest możliwe w przypadku, gdy przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez Abonenta Vouchera droga mailową, nastąpiło doręczenie Abonentowi lub Użytkownikowi Abonamentu wypożyczonej Biżuterii. 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@bizumania.pl 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu 4. BIZUMANIA niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Abonamentu. 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Abonamentu umowę uważa się za niezawartą. 6. W przypadku, gdy Abonent dokonał już płatności za Abonament, BIZUMANIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Abonamentu zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy Abonenta, z którego płatność została wykonana. 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Abonamentu nie jest możliwe w trakcie trwania Abonamentu w sytuacji, gdy jakiś model lub egzemplarz Biżuterii nie jest aktualnie dostępny.

DO POBRANIA

Regulamin w formacie PDF
Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - Korzystanie z biżuterii w ramach abonamentu