Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

§1

Administratorem danych na portalu bizumania.pl jest firma Thema Solutions z siedzibą w Poznaniu 60-321 przy ulicy Świerzawska 1/201 NIP: 9721144656, REGON 369627492, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwany w dalej Administratorem.

§2

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

§3

Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§4

Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

§5

Użytkownik rejestrując się na stronach WWW należących do Administratora lub składając zamówienie na wynajem Biżuterii, wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.

§6

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

 1. właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
 2. prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
 3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora BIZUMANIA.PL usługi udostępnianiu infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów BIZUMANIA.PL przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze BIZUMANIA.PL, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

§7

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez BIZUMANIA.PL innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.

§8

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§9

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Najemcą oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

§10

Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

§11

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

§12

Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług świadczonych na różnych stronach WWW przez Administratora.

§13

Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

§14

Administrator w chwili wyrażenia przez Użytkownika chęci związania się umową udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

§15

Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.

§16

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z BIZUMANIA.PL, podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z BIZUMANIA.PL.

§17

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy świadczenia usług przez BIZUMANIA.PL, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez BIZUMANIA.PL

§18

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz BIZUMANIA.PL przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz BIZUMANIA.PL.

§19

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z BIZUMANIA.PL, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy BIZUMANIA.PL, a Bankiem.

§20

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez BIZUMANIA.PL, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez BIZUMANIA.PL i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy BIZUMANIA.PL, a Twisto Polska Sp. z o.o.

§21

Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a Administratorem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

§22

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§23

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).